Ein gwasanaeth newydd “Adopt a Learner”

Beth yw’r rhaglen “Mabwysiadu Dysgwr” (Adopt a Learner)?

Mae “Mabwysiadu Dysgwr” yn wasanaeth newydd sbon, hollol am ddim a gynigiwn yma yn defnyddiwcheichcymraeg.com, sy’n anelu at barhau â dysgwyr brwd â siaradwyr Cymraeg mwy profiadol er mwyn helpu’r dysgwr i wella eu Cymraeg ac i ddatblygu cyfeillgarwch sy’n gweithredu’n bennaf trwy cyfrwng y Gymraeg.

Y syniad yw dod â phobl debyg i gyd at ei gilydd a rhoi profiad hanfodol dysgwyr i siarad â siaradwyr Cymraeg hyderus a mwy rhugl y tu allan i amgylchedd dosbarth.

Mae lefel y cyswllt sydd gennych gyda’ch partner a fabwysiadwyd yn llwyr i chi, a’ch dewisiadau rydych chi’n eu dewis yn cael eu defnyddio wrth gyfateb â chi gyda phartner. Efallai y bydd rhai pobl eisiau cysylltu â chyswllt e-bost yn unig, efallai y bydd rhai pobl yn hapus i sgwrsio dros Skype, efallai y byddai’n well gan rai pobl sgwrsio dros y ffôn, byddai rhai pobl yn fodlon cwrdd â choffi bob tro. Mae’n lan i chi!

Sut mae’n gweithio?

Felly, y syniad yw y gallwch ddewis cofrestru gyda’r rhaglen fel naill ai “Dysgwr Cymraeg” neu “Siaradwr Cymraeg”.

Os ydych chi’n cofrestru fel “dysgwr Cymraeg” byddwch chi’n cael eich paratoi gyda rhywun ar ein cronfa ddata sy’n fwy profiadol gyda’r iaith, gallai hyn fod yn siaradwr iaith gyntaf, yn siaradwr Cymraeg rhugl sydd wedi dysgu’r iaith ond nad yw’n siarad fel iaith gyntaf neu rywun sy’n dal i ddysgu’r iaith ond mae’n hyderus iawn ac yn debygol o fod ymhellach i lawr y llinell na’ch hun.

Os ydych chi’n cofrestru fel “siaradwr Cymraeg” byddwch yn cael eich pâr gyda dysgwr Cymraeg a allai ddod o unrhyw ran o’r byd.

Gofynnir i chi gyfres o gwestiynau ynghylch pa fath o berson yr hoffech chi gysylltu â hwy, pethau fel diddordebau, hobïau, lleoliad (efallai y byddai’n well gan y rhai sy’n dysgu’r dafodiaith gogleddol gwrdd â chyd-gogleddwr ac ati) a pha ddulliau ydych chi yn hapus i’ch Dysgwr neu’ch Siaradwr gyfathrebu â chi trwy.

Fel Dysgwr, beth ddylwn i ei ddisgwyl gan fy mhartner?

Er y byddwch chi’n cael eich pâr gyda siaradwr Cymraeg mwy profiadol, nid yw eu rôl chi yn eich dysgu chi i siarad Cymraeg, eu rôl fydd cynnig help llaw i chi, cynnig arweiniad i chi a chynnig cyfle i chi sgwrsio ag ymarfer – boed mae hynny dros y ffôn, dros Skype neu yn bersonol.

I gymryd rhan yn y rhaglen, dylech chi ddilyn eich cynllun gweithredu eich hun i ddysgu Cymraeg. Nid yw hwn yn ddisodli am gwrs addysgol a byddai’n annheg disgwyl i rywun eich dysgu yn y modd hwn.

Fel siaradwr Cymraeg, beth ddylwn i ei ddisgwyl gan fy mhartner?

Bydd eich partner yn ddysgwr Cymraeg, ond byddant yn dilyn eu cynllun gweithredu eu hunain ar gyfer dysgu’r iaith, gall hyn fod trwy ddosbarthiadau nos mewn coleg lleol, gan ddefnyddio offer fel Say Something in Welsh a Duolingo neu ddefnyddio dulliau eraill sydd ar gael.

Eich swydd chi yw peidio â dysgu’ch partner sut i siarad Cymraeg, ond yn hytrach i fod yno fel ffynhonnell o ganllawiau ac ymarfer bob tro ac yna. Gallwch gysylltu â’i gilydd trwy e-bost, ffôn, Skype neu hyd yn oed gwrdd â choffi os dymunwch.

Drwy wneud hynny, byddwch chi’n helpu i sicrhau dyfodol y Gymraeg ymhellach a helpu i sicrhau bod yr iaith yn parhau â’i twf diweddar.

Pan fyddai yn cofrestru, beth sy’n digwydd nesaf?

Pan fyddwch yn cofrestru, mae’ch ceisiadau wedi’u cynnwys yn ein system a byddwn yn eich pâr chi gyda rhywun sy’n bodloni’ch gofynion mor agos â phosib. Os ydych chi wedi gofyn y byddai’n well gennych gael eich paru gyda rhywun sy’n hoffi pêl-droed ac yn hapus i sgwrsio’n wythnosol dros Skype, byddwn yn gwneud ein gorau glas i’ch gosod chi gyda rhywun sy’n hoffi pêl-droed ac nid yw’n meddwl Skyping on a yn rheolaidd. Os ydych chi’n dymuno cael eich cydweddu â rhywun sy’n hoffi gwyddbwyll a dim ond eisiau sgwrsio dros e-bost, yna fe gewch chi gydweddu â rhywun sy’n hoffi gwyddbwyll a dim ond eisiau sgwrsio dros e-bost.

Sut mae hyn yn rhad ac am ddim?

Achos mae yn! Roeddwn i’n meddwl y byddai hyn yn syniad eitha dda, ac felly fe wnes i. Mae’n hollol rhad ac am ddim. Yr unig beth y byddwn i’n gofyn amdani yw fy mod yn gobeithio y bydd y broses hon yn eithaf cylchol. E.E Os dych chi’n ymuno fel “dysgwr Cymraeg” a’ch bod yn dod o hyd i’r rhaglen yn ddefnyddiol, byddwn yn mor werthfawrogi os byddwch ystyried bod yn “siaradwr Cymraeg” yn nes ymlaen ar y llinell pan fyddwch chi’n dod yn siaradwr Cymraeg hyderus, fel hyn mae’r rhaglen yn tyfu mewn ffordd fwy “organig” Os yw “dysgwyr” eleni yn siaradwyr “y flwyddyn nesaf” yna bydd y rhaglen yn tyfu ac yn helpu’r iaith Gymraeg i dyfu.

Pa mor rhugl dylwn i fod i gynnig fy ngwasanaethau fel “siaradwr Cymraeg”?

Bydd y bobl sy’n ymuno â’r rhaglen hon fel dysgwyr yn ddysgwyr cymharol newydd a dibrofiad, felly hyd yn oed rydych chi’n dal i ystyried eich hun yn ddysgwr (er bod un eithaf datblygedig), mae croeso i chi ymuno â’r rhaglen fel rhywun sy’n cynnig eu gwasanaethau fel helpwr . Os cewch chi bob dydd trwy gyfrwng y Gymraeg heb unrhyw drafferth, rydych chi’n ymgeisydd perffaith i gyflawni ochr “siaradwr Cymraeg” y fargen!

Beth yw’r rheolau?

Mae’r rheolau’n eithaf syml, dim ond bod yn braf ac ymddwyn. Bydd unrhyw enghreifftiau o’r canlynol yn arwain at ddiswyddo ar unwaith a rhestru’r rhestr ddu o’r rhaglen.

    1. Cynnig gwasanaethau taledig – i.e Mae tiwtor yn ymuno â’r rhaglen ac yna’n cynnig gwasanaethau tiwtora taledig i’w “dysgwr”. Mae’r rhaglen hon yn gwbl ddi-dâl ac mae sianelau eisoes yn cynnig y math hwn o beth, defnyddiwch nhw.
    2. Camdriniaeth o unrhyw fath. Bydd unrhyw adroddiadau am ymddygiad gwael, amserwyr ac ati yn arwain at ddiswyddo ar unwaith

 

Beth os dw i ddim yn hoffi fy mhartner neu os yw fy mhartneriaid yn mynd ar goll / yn colli cysylltiad?

Rhaglen am ddim yw hwn, felly os na fyddwch chi a’ch partner yn mynd ymlaen, neu os byddwch yn colli cysylltiad â nhw – dim ond yn ôl yma, nodwch eich manylion, gwnewch yn siŵr fod popeth yn ôl ac yn ddyddiol a byddwn yn eich paru yn gyflym gyda rhywun!

Eich data

Bydd eich data yn cael ei chadw’n ddiogel ac mewn fformat wedi’i hamgryptio ar ein gweinyddwyr o dan reoliadau cyfredol y GDPR. Dim ond tan y pwynt lle dych chi’n gysylltiedig â phartner y bydd y data hwn yn cael ei storio. Unwaith y bydd y broses hon yn gyflawn bydd eich gwybodaeth yn cael ei ddileu.

Pan wneir cysylltiad rhwng partneriaid, fe’ch hysbysir am eu cyfeiriad e-bost. Yna bydd eich hun chi i gychwyn cyswllt pellach.

Sut i ymuno…

Ewch at ein tudalen Mabwysiadu Dysgwr er mwyn ffeindio mwy o fanylion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s