Adolygiad: Byrgyr, Aberystwyth

IMG_4316Pan ffeindais i mas bydd bwyty “byrgyr” yn agor yn Aberystwyth, ges i eiliad gyffro, felly aros am 2 mis i’r lle i agor wedi bod yn rhywstredig iawn.. ond Nos Fawrth diwethaf, ges i’r cyfle gyntaf i ffeindio allan beth “all the fuss was about”.

Mae nhw wedi galw adre yn yr adeilad Cambria, ar bwys y Pier yn Aberystwyth. Dw i wedi clywed llawer o bethau dda iawn dros y We, dros y penwythnos – achos wnaethom nhw agor yn swyddogol 3 diwrnodau yn ol.

IMG_4319

Y peth cyntaf byddech syweddoli, enwedig pobl sydd gyda ddiddordeb yn yr iaith Gymraeg, ydy pa mor “prominent” ydy’r iaith yn bopeth Byrgyr yn gwneud sydd yn galonogol iawn. Mae’r staff yn siarad hi, mae’r perchnogion yn siarad hi – ac yn bwysicach, mae nhw wedi llogi staff fel dysgwyr yr iaith Gymraeg, helpu dyfu nifer siaradwyr Cymraeg yn yr ardal Sir Ceredigion, sydd yn bwysig iawn.

IMG_4318Y lle? Mae’n agored, steiliog a fodern, digon o nodweddion coed ym mhobman sydd yn rhoi teimlad cyfforddus i’r lle. Rhywsut, mae’n teimlo fel y math o lle byddech hapus i mynd am cinio “posh” ar yr un pryd byddech teimlo cyfforddus galw mewn am “quick lunch break” yn ystod eich gwaith.

Roedd 10 ohonom ni yn fwyta heno, felly oedd “work cut out” gyda nhw yn y cegin i ddweud y gwir. Bob un ohonom ni yn ddewis rhywbeth gwahanol i’r person nesaf, felly oeddem ni’n teimlo ychydig euog am ymestyn eu sgiliau nhw mas mor gynnar!

Fel llysieuwyr (cig-gwrthodwyr i’r ffermwyr sydd yn darllen erthgyl hon 😉 ) fi a fy ngwraig yn wastad cael bach o siom pan dyn ni’n edrych at y bwydlen i ffeindio un “token veggie burger”. Felly oeddwn i’n hapus iawn i ffeindio mwy nag un, mwy na ddau, llawer o ddewisiadau ar gyfer llysieuwyr fel ni. Felly, diolch am hynny!

Ges i’r “Corn Gwlad” – byrgyr llysieuol, byrger gyda ychydig bach o “cic”, llawn gyda salad ffres a bun hyfryd. Roedd y flas yn ardderchog, llawn o flas! Gaeth fy ngwraig y “Aber” byrgyr, sydd yn addas ar gyfer fegans hefyd. Roedd hynny yn flasus hefyd, achos oeddem ni’n rhannu yr ddau! Gaethom ni “Sglodion wedi eu gorchuddio”… gyda caws y ty. Roeddem nhw’n gwych.

IMG_4314Am diodydd, ges i ychydig boteli “Preseli Pils” tra fy ngwraig yn yfed gwin coch y ty. Dyna’r peth gyda Byrgyr, mae’r bois sydd yn rhedeg y lle yn dod o’r ardal lleol – felly mae nhw’n defnyddio adnoddau lleol, cig lleol, diodydd lleol, pethau fel hwnna.

Gawsom ni ein gwasanaethu trwy’r cyfrwng Cymraeg, hyd yn oed y staff yn helpu ni oedd dysgwyr, chwarae teg iddo nhw gyd!

Roedd deg ohonom ni joio’r noson, ac oeddem ni gyd yn hapus iawn gyda beth oedd gyda Byrgyr i cynnig. Hyd yn oed dydy ni ddim yn bwyta cig, dyweddod ein ffrindiau bod eu byrgyrs nhw yn blasus iawn a wnaethom nhw joio yn fawr iawn.

Os dych chi isio mynd i rhywle cyfforddus ond moethus ar yr un pryd, mae’n amhosib i guro Byrgyr yn yr ardal Ceredigion. Bwyd – anhygoel, Croeso – cynnes, Golygfa mas y ffenest? – y mor!

IMG_4315

Ymwelch yn fuan, cyn pawb yn ffeindio mas!

 

Advertisements

Adolygiad Llyfr: Cofio Anghofio gan Alan Maley

Roeddwn i wrth fy modd yn darllen y llyfr yma, mae’n rhaid i mi gyfaddef. Petai gen i amser ar y pryd, byddwn wedi gallu ei orffen mewn un eisteddiad.

Mae’r cymeriadau yn gredadwy – rydych yn teimlo fel eich bod angen dewis un ochr dros y llall wrth ddarllen am weithredu mewnol y teulu sy’n agos at drasiedi.

CofioAnghofio
Dw i’n medru gweld pobl wahanol yn cefnogi cymeriadau gwahanol, yn dibynnu ar ba fath o berson y’ch chi. Mae yma’r dyn busnes efo calon garreg, sef Huw; y ferch Catrin sydd wedi newid llawer ers symud i fyny i’r gogledd; ei chwaer Siân gyda chalon mor garedig, a mam y teulu.

Mae’r hyn mae Elin Meek wedi’i wneud gyda’r llyfr wrth ei addasu yn wych. Mae hi wedi rhoi ychydig bach o ymdeimlad Cymraeg i eiriau Alan Maley heb dynnu gormod i ffwrdd o’i darged.

Yr unig beth dw i’n medru ei ddweud yn erbyn y llyfr yw ei fod yn 114 tudalen. Byddwn i wedi medru cario ymlaen i’w ddarllen am 100 tudalen arall, petai modd cael dilyniant.

Mae’r stori yn datblygu wrth inni droi pob tudalen ac mae’r stori yn ddigon i gadw eich diddordeb ac yn eich gadael chi ag awydd am ddarllen mwy. Byddwn i’n argymell y llyfr hwn i unrhyw un sydd eisiau darllen rhywbeth lle maen nhw’n gallu uniaethu â’r stori. Dych chi’n teimlo bod popeth yn adeiladu wrth i’r stori symud ymlaen.

Roeddwn i synnu pa mor hawdd oedd y llyfr i’w ddarllen. Fel rhywun sydd yn ffeindio llyfr lefel uwch yn anodd weithiau, roeddwn i’n synnu pa mor hawdd oedd e i ddilyn y stori ac ymlacio wrth ddarllen.

Mae’r llyfr hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sydd yn gallu darllen lefel uwch yn gyfforddus. Hefyd, os dych chi’n darllen lefel isaf ac eisiau datblygu eich sgiliau darllen rydw i’n medru dweud y bydd y llyfr hwn yn hollol addas i chi, yn enwedig gyda’r geiriau defnyddiol ar waelod pob tudalen.

Doeddwn i ddim yn ffeindio’r llyfr hwn yn anodd o gwbl ac yn fwy pwysig, roeddwn i’n mwynhau dod i nabod y cymeriadau. Roeddwn i’n ffeindio fy hun weithiau yn darllen yn hytrach na mynd i gysgu, pan ddylwn i fod wedi mynd i gysgu rai oriau yn ôl!

Nicky Roberts 

Gellir defnyddio’r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar http://www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from http://www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Adolygiad: Crwst, Aberteifi

Crwst1.jpg

Crwst, Aberteifi.

Dw i’n ffan mawr Aberteifi, ond rhaid i fi ddweud bod dw i ddim yn teithio i lawr i Aberteifi a cymaint a dylwn i, enwedig ar ol byw 40 milltir i lan y ffordd yn unig yn Aberystwyth ers blwyddyn a hanner nawr.

Er mwyn dweud hynny yn well, y tro diwethaf gwnes i ymweld Aberteifi, roedd y caffi dal beth wedi bod am amser maith adeilad wag a “rundown”.

SiopYCardi

Crwst, cyn wnaethon nhw symud i fewn!

Roedd fy ffrind Nic wedi bod yn ddweud pethau gwych am y caffi dros y wythnosau diwethaf oherwydd eu wasanaeth yn y Gymraeg ac eu ddioddydd gwych, felly ysgrifennais i nodyn i gwneud yn siwr bod tro nesaf ffeindias i fy hun gyda ychydig oriau sbar, dylwn i alw i lawr.

Gyda fy ngwraig i brysur gyda gwaith a dim Cwpan y Byd i ddadlau gyda, Gwnes i’r taith lawr i Aberteifi er mwyn trio ffeindio fe (Doeddwn i ddim wedi gwneud y peth clefur a Gwglo fe neu dim byd!) felly.. dychmygwch fy syndod pan syweddolais i y lle newydd wedi ffeindio cartref mewn y hen “Siop y Cardi”

Mae’r lle yn ddisglair ac yn agored gyda nenfwd uchel, mae’r dodrefn yn gymysgedd o fyrddau pren a chadeiriau gyda rhai setiau rhyngddynt yn dwyn o gwmpas y lle.

O ran yr hyn sydd ar gael, mae yna dair ardal ar wahân – y bar coffi, y bar bwyd a’r bar bar, sef yfed alcohol a diodydd meddal!

Crwst3

Felly, cerddais i dros y bar coffi ac oeddwn i’n hapus iawn i chlwyed staff yn cyflwyno eu hunain yn yr iaith Cymraeg.

“Oes gennych chi llaeth soy?” Gofynnais i.
“Oes” daeth yr ateb.
Ges i sgwrs gyda’r hogyn tu ol y cownter am munud neu ddau, dywedais i wrth fe jyst pa mor dda oedd y lle newydd ac oeddwn i wedi clywed llawer o adolygion ardderchog amdano nhw.

Crwst2

Mae Crwst yn denu cymysgedd ddiddorol o bobl, a ddangosir gan y clientelle yn bresennol. Y tu ôl i mi, roedd gen i grŵp o ffrindiau 30-rywbeth, a gyrhaeddodd yn 2.02yp, 2 funud yn hwyr i’r Brunch a ddaeth i ben am 2yp, ond er ei bod ychydig yn rhy hwyr, cymerodd Crwst eu gorchymyn a’u gwasanaethu i gyd yn yr amser a gymerodd fi i orffen fy nghoffi.

Roedd fy nghoffi yn gwych,

My coffee was superb, wedi ei wneud a’i weini’n arbenigol gan wraig gyfeillgar a oedd yn awyddus i wneud yn siŵr bod popeth yn iawn – a hyd yn oed yn dod i fi ychydig funudau yn ddiweddarach i wirio dyblu

Crwst4

Soy Cappuccino, sbectol haul Primark, Cymraeg lanyard ac alweddi Ford Fiesta.

Pan fyddwch chi’n ymweld â Crwst fe gewch chi groeso cynnes i Gymru, staff hyfryd, cyfeillgar a choffi gwych!

Dw i’n gallu awgrymmu yn llwyr os byddech yn yr ardal!
Nicky.