Adolygiad Llyfr: Cofio Anghofio gan Alan Maley

Roeddwn i wrth fy modd yn darllen y llyfr yma, mae’n rhaid i mi gyfaddef. Petai gen i amser ar y pryd, byddwn wedi gallu ei orffen mewn un eisteddiad.

Mae’r cymeriadau yn gredadwy – rydych yn teimlo fel eich bod angen dewis un ochr dros y llall wrth ddarllen am weithredu mewnol y teulu sy’n agos at drasiedi.

CofioAnghofio
Dw i’n medru gweld pobl wahanol yn cefnogi cymeriadau gwahanol, yn dibynnu ar ba fath o berson y’ch chi. Mae yma’r dyn busnes efo calon garreg, sef Huw; y ferch Catrin sydd wedi newid llawer ers symud i fyny i’r gogledd; ei chwaer Siân gyda chalon mor garedig, a mam y teulu.

Mae’r hyn mae Elin Meek wedi’i wneud gyda’r llyfr wrth ei addasu yn wych. Mae hi wedi rhoi ychydig bach o ymdeimlad Cymraeg i eiriau Alan Maley heb dynnu gormod i ffwrdd o’i darged.

Yr unig beth dw i’n medru ei ddweud yn erbyn y llyfr yw ei fod yn 114 tudalen. Byddwn i wedi medru cario ymlaen i’w ddarllen am 100 tudalen arall, petai modd cael dilyniant.

Mae’r stori yn datblygu wrth inni droi pob tudalen ac mae’r stori yn ddigon i gadw eich diddordeb ac yn eich gadael chi ag awydd am ddarllen mwy. Byddwn i’n argymell y llyfr hwn i unrhyw un sydd eisiau darllen rhywbeth lle maen nhw’n gallu uniaethu â’r stori. Dych chi’n teimlo bod popeth yn adeiladu wrth i’r stori symud ymlaen.

Roeddwn i synnu pa mor hawdd oedd y llyfr i’w ddarllen. Fel rhywun sydd yn ffeindio llyfr lefel uwch yn anodd weithiau, roeddwn i’n synnu pa mor hawdd oedd e i ddilyn y stori ac ymlacio wrth ddarllen.

Mae’r llyfr hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sydd yn gallu darllen lefel uwch yn gyfforddus. Hefyd, os dych chi’n darllen lefel isaf ac eisiau datblygu eich sgiliau darllen rydw i’n medru dweud y bydd y llyfr hwn yn hollol addas i chi, yn enwedig gyda’r geiriau defnyddiol ar waelod pob tudalen.

Doeddwn i ddim yn ffeindio’r llyfr hwn yn anodd o gwbl ac yn fwy pwysig, roeddwn i’n mwynhau dod i nabod y cymeriadau. Roeddwn i’n ffeindio fy hun weithiau yn darllen yn hytrach na mynd i gysgu, pan ddylwn i fod wedi mynd i gysgu rai oriau yn ôl!

Nicky Roberts 

Gellir defnyddio’r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar http://www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from http://www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Advertisements

Neil Rowlands – Parallel.cymru

Creu’r cylchgrawn ar-lein dwyieithog newydd parallel.cymru, gan Neil Rowlands

Mae parallel.cymru yn gylchgrawn ar-lein newydd, sydd yn darparu cynnwys Cymraeg-Saesneg ochr-yn-ochr gan gyfranwyr sydd yn  gweithio, creu, defnyddio a dysgu’r iaith.Mae parallel.cymru yn gylchgrawn ar-lein newydd, sydd yn darparu cynnwys Cymraeg-Saesneg ochr-yn-ochr gan gyfranwyr sydd yn  gweithio, creu, defnyddio a dysgu’r iaith.Dw i wedi bod yn dysgu Cymraeg yn Ne Cymru am y pedair blynedd ddiwethaf, ac ar ôl gwneud cynnydd trwy’r deunyddiau darllen sy’n addas i ddysgwyr, e.e. y cylchgrawn Lingo Newydd, cyfieithiadau o ffuglen i’r arddegau fel Roald Dahl a JK Rowling, Straeon Sydyn a llyfrau Bethan Gwanas a Lois Arnold, fe wnes i ffeindio’r cam i lyfrau a chylchgronau iaith gyntaf yn anodd.  Gwnes i ymchwilio i ddeunyddiau mewn ieithoedd eraill a sylweddolais bod llawer o lyfrau a gwefannau i ddarllen yn paralel, yn paru ieithoedd gyda’i gilydd, fel Sbaeneg-Saesneg a Ffrangeg-Saesneg, gyda chynnwys wedi’i osod ochr-yn -ochr.
Mae profiad gyda fi o greu a marchnata gwefannau, ac wrth wirfoddoli mewn canolfannau a gweithgareddau iaith dw i wedi dod i nabod rhai pobl yn y gymuned.  Felly ym mis Hydref, gwnes i daflu’r profiadau yma at ei gilydd, gofynnais i rai ffrindiau i wneud cyfweliadau a gwnes i eu rhoi nhw ar wefan syml.  Roedd yr adborth oddi wrth bobl yn bositif, felly gwnes i i’r wefan edrych yn broffesiynol a dywedais wrth fwy o bobl amdani hi.  Ym mis Tachwedd 2017 gwnes i ymestyn y marchnata i gynnwys Say Something In Welsh, Trydar, ymddangosiadau ar S4C, postiadau i ganolfannau Dysgu Cymraeg, a lledaenu’r gair ar lafar wrth gwrs.

Neil-with-laptop-265
Yn lle bod yn blog cyffredin, dw i’n canolbwyntio ar roi persbectif person cyntaf ar y byd Cymraeg.  Felly, pobl sy’n ysgrifennu, rhedeg busnesau, trefnu gweithgareddau, creu cerddoriaeth a chelf, neu sydd â stori ddiddorol i’w hadrodd, sy’n rhannu eu profiadau.  Mae hyn yn golygu y bydd cynnwys unigryw a safonol i chi ei fwynhau bob tro y byddwch yn dod i’r wefan.
Mae pob erthygl yn cael eu trefnu yn ôl safon yr iaith, felly mae pobl yn gallu darllen Cymraeg yn syml fel mae pobl yn siarad, Cymraeg ysgrifenedig safonol, neu Gymraeg ffurfiol fel sy’n cael ei ddefnyddio mewn llenyddiaeth.  Mae darparu Saesneg ochr yn ochr yn golygu ei bod yn hawdd iawn i wirio ystyr gair neu frawddeg.  Wrth wneud hyn dw i’n gobeithio y bydd pobl yn gallu dod yn fwy cyfarwydd gyda darllen Cymraeg, a datblygu eu dealltwriaeth a’u gallu dros gyfnod o amser.
Nodwedd bwysig arall yw y bydd y cynnwys yn aros ar-lein- yn wahanol i gylchgronau a gwefannau eraill ble mae cynnwys defnyddiol ac eithriadol yn diflannu wrth gyhoeddi’r rhifyn nesaf.  Felly, dros amser, bydd parallel.cymru yn tyfu’n gorpws o sut mae pobl yn defnyddio a rhyngweithio gyda’r iaith.

parallel
Un o fy nodau tymor hir yw i ddarparu ffuglen wreiddiol, yn y ffurfiau hir a byr.Darparu cyfeithiadau o lyfrau Saesneg adnabyddus sy mas o hawlfraint sy’n helpu i wneud darllen Cymraeg yn haws. Hefyd, sicrhau bod ffuglen Gymraeg gyfoes ar gael gyda chyfiethiad Saesneg yn cyflwyno pobl i lenyddiaeth ac ysgrifenwyr Cymraeg.Mae nodau tymor hir eraill yn cynnwys:

  • Darparu canllaw gramadeg dwyieithog;
  • Cyhoeddi papurau sydd o fewn cyrraedd pawb gan academyddion a myfyrwyr ôl-raddedig yn esbonio eu gwaith i gynulleidfa eang;
  • Gweithio gyda thiwtoriad Cymraeg i Oedolion i ddarparu adnoddau am ddysgu anffurfiol;
  • Creu erthyglau Sbaeneg-Cymraeg neu dair-ieithog i gefnogi pobl yn y Wladfa.

Ar hyn o bryd, dw i’n rhedeg parallel.cymru fel hobi yn fy amser sbar.  Achos bod yr holl gynnwys yn mynd i fod ar gael am ddim, roedd yn rhaid i fi meddwl am fodel gweithredu cynaliadwy.  Mae llawer o wefannau eraill yn ennill arian trwy gyfeirio at Amazon, ond dw i’n moyn hybu busnesau Cymreig, felly dydw i ddim yn mynd i wneud hynny.  Mae gwefannau eraill yn gwthio hysbysebion a chlipiau sy’n chwarae’n awtomatig, ond dydw i ddim moyn tynnu oddi ar y cynnwys unigryw sydd ar gael yma.Yn hytrach, rwy’n bwriadu sefydlu parallel.cymru fel menter elusennol, paratoi ceisiadau grant, ac yn ddiweddarach,  darparu cyfleoedd i gwmnïau noddi’r wefan drwy gael postiad wythnosol sy’n esbonio eu cynnyrch.
Fodd bynnag, y rhannau pwysicaf o parallel.cymru yw ei chyfranwyr a’i darllenwyr, felly dw i’n diolch o waelod calon i’r nifer fawr o bobl sy’n cefnogi ac yn mwynhau’r prosiect hwn.
Os oes arbenigedd dych chi’n moyn ei rannu neu stori dda i’w hadrodd, cysylltwch gyda fi ar parallel.cymru@gmail.com.
Mwynhewch y darllen!

Adolygiad: Crwst, Aberteifi

Crwst1.jpg

Crwst, Aberteifi.

Dw i’n ffan mawr Aberteifi, ond rhaid i fi ddweud bod dw i ddim yn teithio i lawr i Aberteifi a cymaint a dylwn i, enwedig ar ol byw 40 milltir i lan y ffordd yn unig yn Aberystwyth ers blwyddyn a hanner nawr.

Er mwyn dweud hynny yn well, y tro diwethaf gwnes i ymweld Aberteifi, roedd y caffi dal beth wedi bod am amser maith adeilad wag a “rundown”.

SiopYCardi

Crwst, cyn wnaethon nhw symud i fewn!

Roedd fy ffrind Nic wedi bod yn ddweud pethau gwych am y caffi dros y wythnosau diwethaf oherwydd eu wasanaeth yn y Gymraeg ac eu ddioddydd gwych, felly ysgrifennais i nodyn i gwneud yn siwr bod tro nesaf ffeindias i fy hun gyda ychydig oriau sbar, dylwn i alw i lawr.

Gyda fy ngwraig i brysur gyda gwaith a dim Cwpan y Byd i ddadlau gyda, Gwnes i’r taith lawr i Aberteifi er mwyn trio ffeindio fe (Doeddwn i ddim wedi gwneud y peth clefur a Gwglo fe neu dim byd!) felly.. dychmygwch fy syndod pan syweddolais i y lle newydd wedi ffeindio cartref mewn y hen “Siop y Cardi”

Mae’r lle yn ddisglair ac yn agored gyda nenfwd uchel, mae’r dodrefn yn gymysgedd o fyrddau pren a chadeiriau gyda rhai setiau rhyngddynt yn dwyn o gwmpas y lle.

O ran yr hyn sydd ar gael, mae yna dair ardal ar wahân – y bar coffi, y bar bwyd a’r bar bar, sef yfed alcohol a diodydd meddal!

Crwst3

Felly, cerddais i dros y bar coffi ac oeddwn i’n hapus iawn i chlwyed staff yn cyflwyno eu hunain yn yr iaith Cymraeg.

“Oes gennych chi llaeth soy?” Gofynnais i.
“Oes” daeth yr ateb.
Ges i sgwrs gyda’r hogyn tu ol y cownter am munud neu ddau, dywedais i wrth fe jyst pa mor dda oedd y lle newydd ac oeddwn i wedi clywed llawer o adolygion ardderchog amdano nhw.

Crwst2

Mae Crwst yn denu cymysgedd ddiddorol o bobl, a ddangosir gan y clientelle yn bresennol. Y tu ôl i mi, roedd gen i grŵp o ffrindiau 30-rywbeth, a gyrhaeddodd yn 2.02yp, 2 funud yn hwyr i’r Brunch a ddaeth i ben am 2yp, ond er ei bod ychydig yn rhy hwyr, cymerodd Crwst eu gorchymyn a’u gwasanaethu i gyd yn yr amser a gymerodd fi i orffen fy nghoffi.

Roedd fy nghoffi yn gwych,

My coffee was superb, wedi ei wneud a’i weini’n arbenigol gan wraig gyfeillgar a oedd yn awyddus i wneud yn siŵr bod popeth yn iawn – a hyd yn oed yn dod i fi ychydig funudau yn ddiweddarach i wirio dyblu

Crwst4

Soy Cappuccino, sbectol haul Primark, Cymraeg lanyard ac alweddi Ford Fiesta.

Pan fyddwch chi’n ymweld â Crwst fe gewch chi groeso cynnes i Gymru, staff hyfryd, cyfeillgar a choffi gwych!

Dw i’n gallu awgrymmu yn llwyr os byddech yn yr ardal!
Nicky.

Tiliau Hunan-wasanaeth / Self-service tills (ERTHYGL SAESNEG)

Tesco2

Love them or hate them? Sometimes if you want to Use your Welsh! Self-service tills are the only option available to us as customers.

A lot of people struggle with the moral dilemna of using these machines because it has been pretty well documented that every self-service machine potentially replaces a human worker.

But where do you stand if these machines are your only option for using Welsh?

In my local smaller Tesco (the high street type that sells a smaller range of goods) there are unfortunately no Welsh speakers, despite being in a town that is still very Welsh-speaking. The situation is different in the bigger Tesco supermarket on the other side of town, where most days of the week I can still be served by a Welsh speaker, who are largely easily identifiable as they all wear the orange “Cymraeg” badges to show that they can speak Welsh.

As someone who wants to use Welsh at every single opportunity this presents a bit of a problem, as not only do I want to use Welsh in order to complete my transaction but I suppose there’s also a part of me that is also using the machine through the medium of Welsh in order to show someone higher up in the office at Tesco that there is a need for staff to speak the language in Welsh-speaking areas.

Maybe I’m fooling myself but I know somewhere, in an office in Luton or something, that someone is looking at the statistics for how many people actually chose the Welsh option on these tills.

You also get these little lovely moments when you hear someone else using one of these tills in Welsh and you exchange a knowing glance and a nod!

Tesco1

The thing is, I actually had a reason to raise a complaint with Tesco (yes I am THAT person!) last year. I took exception to something the machine said to me, I can’t even remember what it was that set me off but it was some kind of spelling mistake or similar.

So I raised my complaint and I was disappointed to find that according to Tesco Customer Services, I had been the first person to EVER complain about the quality of the spelling on these machines.

Which got me thinking… how many of us are actually using the Welsh option on these machines? I thought about asking a cheeky question back to Tesco Customer Services, “Can you tell me how many people actually use the Welsh language option at my local store in Aberystwyth?”

I was thinking “May as well ask it?”, after all they probably didn’t know or they’d ask me to complete a Subject Access Request or write to Head Office or something similar…

Actually, they came back to me within about ten minutes..

“Approximately 1 in every 5000 transactions on our Self-service machines are conducted in Welsh”

Which really deflated me. Now admittedly Aberystwyth isn’t the hotbed of Welsh language that it was 50/100 years ago, but there are still thousands and thousands of Welsh speakers here and I believe Ceredigion as a county still has a figure of 57% of people being able to speak the Welsh language.

So, why are so few of us using the Welsh language option on these machines?

Obviously the answer is that we’re all fluent in English as well, but does it run further than this? Is there anything these supermarkets can do to highlight the availability of these options? Take a look at the photo above? “Cymraeg” appears as a small button tucked away in the bottom right hand corner.

Comically in towns such as Caernarfon, where something like 85% of conversations happen through the medium of Welsh, English is still the default option and you’d be just as unlikely to find someone actually using the machines in Welsh.

So what is the answer? Should companies like Tesco, Asda and co look at making changes to these machines in order to better represent the areas in which they operate? Should these supermarkets be looking to employ more Welsh speakers in these areas?

Let us know your thoughts on the subject.